Home Sprawozdania Finansowe Rachunek Przepływów Pieniężnych
Rachunek Przepływów Pieniężnych
Drukuj Email

 

 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych nazywane też sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych (finansowych) jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.


Rachunek przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego sporządzanym obligatoryjnie przez jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego.

 

 Statement of Cash Flow